§ 1

WSTĘP

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady sprzedaży prowadzonej przez firm ECHO-PORT S.C. Krzysztof i Katarzyna Huss z siedzibą w Bydgoszczy za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.medestic.pl (zwanego dalej „Sklepem Internetowym”).

Niniejszy regulamin skierowany jest do konsumentów dokonujących zakupów za pośrednictwem www.sklep.medestic.pl i określa zasady dokonywania rejestracji w Sklepie Internetowym, korzystania z konta klienta, składania zamówień i zawierania umów sprzedaży ze Sklepem Internetowym, a także ogólne warunki zasad reklamacji i zwrotów.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa autorskie, prawa własności do nazwy, domeny, strony www oraz do formularzy i logotypów zamieszczanych na Sklepie Internetowym (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych produktów, do których prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich jest możliwe wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy.

§ 2

NAZEWNICTWO W REGULAMINIE

Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczać będą co następuje:

 1. Sklep Internetowy – sklep dostępny pod adresem www.sklep.medestic.pl.

 2. Formularz Rejestracyjny – formularz dostępny pod adresem sklep.medestic.pl/logowanie?create_account=1 którego wypełnienie umożliwia założenie Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 3. Rejestracja – oznacza czynność wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 4. Konto Klienta – indywidualny panel użytkownika do którego zalogować się można po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym; na Koncie Klienta są przechowywane wszystkie dane podane podczas rejestracji, a także historia złożonych zamówień i inne dane podane podczas składania zamówienia.

 5. Dane logowania – indywidualna nazwa użytkownika oraz hasło podane podczas Rejestracji.

 6. Klient – oznacza podmiot, z którym może zostać zawarta Umowa Sprzedaży oraz na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.

 7. Sprzedawca, Usługodawca – oznacza firmę ECHO-PORT S.C. Krzysztof i Katarzyna Huss wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres miejsca wykonywania działalności przy ul. Braniewska 10, 85-708 Bydgoszcz, NIP: 554-039-20-29, REGON: 091151805, adres poczty elektronicznej: 9000@9000.pl, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 8. Produkt – oznacza przedmiot wystawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.

 9. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określeniu sposobu dostawy i płatności.

 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia
  i zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 12. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonania dostawy produktów.

 13. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w zamówieniu.

 14. Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 15. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

 16. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 17. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

§ 3

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient pragnący złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zobowiązany jest do dokonania rejestracji Konta Klienta.

 2. Jeśli Klient nie chce zakładać Konta Klienta, Sklep Internetowy oferuje możliwość złożenia zamówienia bez dokonania rejestracji, ale po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniem go.

 3. Rejestracja Konta Klienta następuje po uzupełnieniu danych oznaczonych jako wymagane w formularzu rejestracyjnym, zaakceptowaniu Regulaminu oraz przesłaniu Formularza Rejestracyjnego do systemu Usługodawcy.

 4. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta Klienta jest podanie w Formularzu Rejestracyjnym danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  W przypadku nie podania danych oznaczonych jako obowiązkowe system Usługodawcy uniemożliw założenie Konta Klienta.

 5. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, system Usługodawcy prześle automatyczne potwierdzenie Rejestracji Konta Klienta.

 6. W momencie przesłania automatycznego potwierdzenia Rejestracji Konta Klienta, z Usługodawcą zostaje zawarta drogą elektroniczną umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta.

  Po otrzymaniu potwierdzenia Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian w danych podanych podczas Rejestracji.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego lub ograniczenia do niego dostępu w części lub całości w przypadku naruszenia Regulaminu.

  Pozbawienie dostępu do Konta Klienta jest możliwe w szczególności, gdy podczas rejestracji zostały podane dane niezgodne z prawdą, niedokładne, nieaktualne lub wprowadzające w błąd Sprzedawcę, a także te naruszające prawa osób trzecich.

  Dostęp do Konta Klienta może zostać również ograniczony, gdy Klient dopuścił się innych zachowań, które mogą zostać uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z serwisów tego typu.

 8. Aby zapewnić bezpieczeństwo danych podanych podczas Rejestracji, składania zamówienia, a także korzystania z Konta Klienta, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w ramach formularzy w Sklepie Internetowym.

 9. Każdy Klient zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu Sklepu Internetowego, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu.

 10. Klientom zabrania się dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 11. Każdy Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego prawidłowego funkcjonowania, a także nieuciążliwy dla innych klientów.

 12. Zabrania się rozsyłania lub umieszczania informacji handlowej typu spam na stronach internetowych Sklepu, a także nakazuje się korzystanie z treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Każdy Klient ma możliwość składania zamówień w Sklepie Internetowym przez 7 dni
  w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybiera Produkty, którymi jest zainteresowany, dodaje je do Koszyka w ten sposób tworząc Zamówienie.

 3. Aby dodać Produkt do zamówienia należy kliknąć przycisk Dodaj do koszyka pod danym produktem w Sklepie Internetowym.

 4. Klient po wybraniu wszystkich produktów i wskazaniu w Koszyku sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie poprzez kliknięcie przycisku Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. W tym momencie system automatycznie przesyła formularz zamówienia do Sprzedawcy.

 5. Przed wysyłką formularza zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane Produkty, kosztach dostawy oraz innych dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść Kupujący w związku z Umową Sprzedaży.

 6. W trakcie kompletowania Zamówienia w koszyku, aż do momentu naciśnięcia przycisku Zamówienie z obowiązkiem zapłaty, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych Produktów. Aby dokonać ewentualnych zmian w koszyku należy kierować się odpowiednimi komunikatami wyświetlanymi przez Sklep Internetowy.

 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.sklep.medestic.pl Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 8. Umowę traktuje się jako zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

 9. Po zawarciu umowy, tzn. wpłynięciu zamówienia do systemu Sprzedawcy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 10. Informacje o produktach podane na Sklepie Internetowym stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

§ 5

PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Sklepie Internetowym zamieszczone przy poszczególnych Produktach są cenami brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy oraz innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży, a o których Klient zostanie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.

 2. Ceny wszystkich Produktów są podawane w polskich złotych i zawierają podatek VAT, cło lub inne składniki wymagane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania płatności za złożone Zamówienie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od momentu przesłania formularza Zamówienia.

 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  • płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

  • płatność elektroniczne i płatność kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów:

   • PayU.pl – www.payu.pl,

   • Dotpay – www.dotpay.pl,

   • PayPal – www.paypal.com,

   • Przelewy24 – www.przelewy24.pl.

  Aktualnie dostępne metody płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronach internetowych poszczególnych operatorów.

 5. Rozliczenia oraz obsługa transakcji płatności elektronicznych i kart płatniczych przeprowadzane będą zgodnie z wyborem Klienta przez:

  • PayU.pl – spółka PayU S. A. ul. Grunwaldzka 182, 60 – 166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, prowadzonego przez przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony,
   NIP: 779 – 230 – 84 – 95.

  • Dotpay.pl – spółka DOTPAY S. A. ul. Wielickiej 72, 30 – 552 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków – Śródmieście w Krakowie, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 złotych w całości opłacony,
   NIP: 634 – 266 – 18 – 60.

  • PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

  • Przelewy24.pl – spółka PayPro S. A. Agent Rozliczeniowy ul. Kanclerska 15,
   60 – 327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, NIP 779 – 236 – 98 – 87.

 6. W przypadku wyboru płatności o jakiej mowa w § 5 ust. 4, Klient po złożeniu zamówienia zostanie przekierowany na stronę internetową operatora płatności, którego wybrał w toku składania zamówienia, gdzie powinien dokonać niezwłocznie płatności.

 7. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Tym samym Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.

§ 6

DOSTAWA

 1. Dostawa Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy jest dostępna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej informację o przewidywanej liczbie Dni Roboczych potrzebnych na Dostawę i realizację zamówienia.

 3. Dostawa Produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym w momencie wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 4. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 5. W dniu wysłania Produktu do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie Przesyłki przez Sprzedawcę.

 6. Dostawa zamówionych Produktów jest realizowana na pośrednictwem następujących operatorów:

  • Poczty Polskiej,

  • Firm Kurierskich,

  • Paczkomatów

 7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

 8. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, jako termin dostawy należy przyjąć najdłuższy podany termin dostawy.

 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy,

  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 10. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju.

 11. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. W takiej sytuacji Klient jest zobowiązany do jak najszybszego zgłoszenia takiej wady u doręczyciela i kontakt ze Sprzedawcą.

 12. Dowód zakupu dostarczonych Produktów, w formie pliku elektronicznego w formacie PDF jest przesyłany przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji Konta Klienta lub składania zamówienia.

  W celu otwarcia dokumentu PDF Klient powinien posiadać oprogramowanie obsługujące pliku w formacie PDF np. www.adobe.com.

 13. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem doręczenia, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.

 14. W przypadku zwrotnego odesłania złożonego Zamówienia z powodu niemożliwości dostarczenia przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie termin i koszt Dostawy.

§7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie Produktów z Zamówienia lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktów
  z Zamówienia.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

  • pisemnie na adres: ECHO-PORT S.C. Krzysztof i Katarzyna Huss ul. Braniewska 10,
   85-708 Bydgoszcz,

  • w formie elektronicznej na adres: 9000@9000.pl.

 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w Załączniku nr 1 Regulaminu.

  Konsument może skorzystać ze wzoru formularza dostępnego w załączniku do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, dokonać zwrotu Produktu do Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

 6. W celu zachowania terminu należy nadać przesyłkę przed jego upłynięciem. Klient będący Konsumentem powinien zwrócić Produkty na adres: ECHO-PORT S.C. Krzysztof i Katarzyna Huss ul. Braniewska 10, 85-708 Bydgoszcz.

 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).

 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 11. W wypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów, które powstało w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru i jego cech.

 13. Prawo odstąpienia od Umowy dotyczy również Produktów zakupionych w ramach organizowanych przez Sprzedawcę wyprzedaży lub promocji.

  Zasady takich akcji każdorazowo określane są w oddzielnych regulaminach zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu.

 14. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Produktem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone także w przypadku Przedmiotów ulegających szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§ 8

REKLAMACJE, RĘKOJMIE

 1. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.

 2. W celu złożenia reklamacji Konsument może skorzystać z formularza dostępnego m. in. w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

  Skorzystanie z tego formularza nie jest obowiązkowe.

 3. Reklamacje mogą być składane:

  • pisemnie na adres: ECHO-PORT S.C. Krzysztof i Katarzyna Huss ul. Braniewska 10,
   85 – 708 Bydgoszcz,

  • elektronicznie na adres: 9000@9000.pl.

 4. Popranie złożone reklamacja powinna zawierać:

  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,

  • żądania Klienta,

  • dane kontaktowe Klienta składającego reklamacje.

  Podanie wskazanych danych stanowi zalecenie i nie wpływa na skuteczność reklamacji.

 5. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili otrzymania zgłoszenia.

  Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, wg oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji.

  Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt.

 6. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ECHO-PORT S.C. Krzysztof i Katarzyna Huss ul. Braniewska 10,
  85 – 708 Bydgoszcz. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.

 8. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

§ 9

GWARANCJE PRODUKTÓW

Sklep.medestic.pl nie jest producentem sprzedawanych Produktów w związku z tym nie udziela dodatkowej gwarancji na sprzedawane produkty. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanych Produktów na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, o ile dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość.

§ 10

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I DOCHODZNIA ROSZCZEŃ

 1. Każdy Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

 3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

 4. Konsument może także skorzystać z platformy udostępnianej przez Komisję Europejską. Jej rolą jest rozstrzyganie sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr/.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 6. Sprzedawca www.sklep.medestic.pl zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 7. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między ECHO-PORT S.C. Krzysztof i Katarzyna Huss ul. Braniewska 10, 85 – 708 Bydgoszcz, a Konsumentem jest: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy dostępny pod adresem: www.wiih.com.pl.

Do tego podmiotu Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

§ 11

WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

 • dostęp do internetu, poczty elektronicznej,

 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej,

 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

§ 12

KOMUNIKACJA

Usługodawca, ECHO-PORT S. C. Krzysztof i Katarzyna Huss wskazuje adres e-mail: 9000@9000.pl, będący adresem elektronicznym w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako główny adres do komunikacji. Doręczenia wszelkiej korespondencji do sprzedawcy powinny odbywać się na adres elektroniczny wskazany powyżej, natomiast doręczenia wszelkiej korespondencji do Użytkownika będą odbywały się na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

§ 13

ZMIANY REGULAMINU

Firma ECHO-PORT S. C. Krzysztof i Katarzyna Huss zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Każda wprowadzona zmiana nabiera mocy wiążącej od dnia jej ogłoszenia. Brak akceptacji zmian ze strony Klienta powinien wiązać się z zaprzestaniem korzystania ze sklepu www.sklep.medestic.pl.

§ 14

OPROGRAMOWANIE NIEBĘDĄCE SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI

 1. Każdy Klient www.sklep.medestic.pl wyraża zgodę na przechowywanie przez Sklep Internetowy na jego komputerze plików tekstowych tzw. cookies niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług.

 2. Usługodawca stosuje dwa rodzaje plików cookies:

  • sesyjne – znajdują się na urządzeniu Użytkownika do momentu wylogowania ze Sklepu Internetowego albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,

  • stałe – pozostają na urządzeniu Użytkownika przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia.

 3. Klient w każdej chwili może wyłączyć działanie plików cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcje Sklepu Internetowego.

 4. Pliki cookies nie zagrażają komputerowi Klienta. Wykonują one identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer. Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli Użytkownik zostawił je w Sklepie Internetowym. Takie dane są chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane mogą być jedynie w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które Klient zaakceptował (np. przy realizacji zamówienia).

§ 15

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wobec obowiązku informacyjnego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). informujemy co następuje:

Administratorem, czyli podmiotem który decyduje o wykorzystaniu danych osobowych jest firma ECHO-PORT S.C. Krzysztof i Katarzyna Huss mieszcząca się przy ul. Braniewska 10,
85 – 708 Bydgoszcz, która jest operatorem Sklepu Intenetowego www.sklep.medestic.pl. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie przechowywanych danych osobowych należy skontaktować się z Usługodawcą w formie elektronicznej wiadomości e-mail przesłanej na adres 9000@9000.pl lub tradycyjnie, wysyłając wiadomość na adres ECHO-PORT S.C. Krzysztof
i Katarzyna Huss ul. Braniewska 10, 85-708 Bydgoszcz.

Wszystkie przechowywane dane zostały uzyskane dobrowolnie podczas zakładania konta, a także w związku z zamówieniami składanymi za pośrednictwem www.sklep.medestic.pl.

Dane przetwarzane są w celu:

 • świadczenia usług oferowanych przez Sklep Internetowy, w tym m. in. dokonywania zamówień i płatności, zakładania, prowadzenia oraz obsługi Konta Użytkownika,

 • rozwiązywania problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, a także aspektach dotyczących świadczonej usługi;

 • obsługi reklamacji, zgłoszeń i zapytań kierowanych np. za pomocą formularza kontaktowego;

 • realizacji umów zawartych ze Sprzedawcą;

 • działań wynikające z przepisów prawa podatkowego obowiązującego w Polsce.

Dane przetwarzane są również w związku z interesem spółki i dotyczą np. określania słów kluczowych, zarządzania ofertą i aktywnością, a także w celu badania funkcjonalności Sklepu Internetowego i analiz statystycznych; prowadzenia działań marketingowych, w tym marketingu własnych usług oraz kontaktu w ramach działań marketingowych za pomocą kanału elektronicznego np. e-mail, telefon.

Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co będzie skutkowało usunięciem konta. Dane mogą być przetwarzane do momentu zrealizowania wszystkich zamówień. Każdy Klient ma prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Aby móc korzystać ze Sklepu Internetowego konieczne jest podanie następujących danych:

 • imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu;

 • loginu i hasła do konta użytkownika.

Usługodawca udostępnia dane osobowe stronom, które prowadzą działania konsultingowe lub audytowe w celu poprawy jakości Sklepu Internetowego oraz wspomagają obsługę Klientów. Spółka może udostępnić dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Dane osobowe są przechowywane przez cały czas świadczenia usługi przez Sklep Internetowy oraz po jej zakończeniu w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z korzystaniem z usługi, wykonywania obowiązków podatkowych wynikających z przepisów prawa oraz zapobiegającym nadużyciom, a także w celu prowadzenia analizy statystycznej.

ECHO-PORT S.C. Krzysztof i Katarzyna Huss ul. Braniewska 10, 85 – 708 Bydgoszcz, będzie przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Dane osobowe będą przetwarzane automatycznie, nie wywołując przy tym żadnych skutków prawnych oraz nie wpływając w żaden sposób na sytuację osób, których dane są przetwarzane.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wnieść o zaprzestanie ich przetwarzania, a także ewentualną skargę w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 16

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co będzie skutkowało usunięciem Konta Klienta.

 4. Klienci www.sklep.medestic.pl mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku na stronie głównej Sklepu Internetowego.

 5. Umowy z Sprzedawcą są zawierane są w języku polskim.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2019 r.